HÅLLBARHET

För oss innebär hållbarhet att vi erbjuder våra kunder mervärde genom innovativa miljöanpassade produkter med låga utsläppsnivåer. För detta ändamål kombinerar vi ekonomiskt, långsiktigt tänkande och entreprenörsansvar för människor och miljön med vår expertis och passion för våra produkter.

EMICODE beskriver utsläppsbeteendet hos installationsmaterial och andra byggprodukter genom att klassificera dem i någon av emissionsklasserna EC 1 Plus till EC 2. Endast klasserna EC 1 (mycket låga emissioner Plus) och EC 1 (mycket låga emissioner) är av praktisk betydelse. EMICODE är den mest använda miljömärkningen för installationsmaterial.  EMICODE är den enda kvalitetsstämpeln för golvinstallationsmaterial där produkter köps på den öppna marknaden och testas av ett provningsinstitut för att kontrollera överensstämmelse med EMICODE-märkningen. Överträdelser kan resultera i sanktioner för tillverkaren, med indragning av EMICODE-licensen som en sista åtgärd.

Blå ängeln tilldelas för olika produktkategorier enligt relevanta testkriterier. Läggningsmaterial testas enligt RAL-UZ 113. Blå ängeln-licensen utfärdas av det tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (RAL) och tilldelas efter extern provning av utsläppsbeteendet och uppfyllandet av ytterligare krav beträffande ingredienser och behållare eller databladsinformation. Märkning med Blå ängeln är frivilligt. Det är den mest kända miljömärkningen bland privatkonsumenter i Tyskland.

Med CE-märkningen bekräftar produkttillverkaren att dennes produkt uppfyller kraven för den underliggande europeiska standarden. Produkter för vilka det finns en harmoniserad EN-standard (eller ETAG) måste CE-märkas och tillverkaren måste även kunna visa upp bevis för kvalitetssäkringsåtgärder. CE-märkningen är i sig inte en kvalitetsegenskap hos en produkt. Med märkningen tar dock tillverkaren ansvar för att säkerställa att alla deklarerade prestandaegenskaper övervakas och alltid följs.

Ratten är den märkning som används inom hela EU för överensstämmelse och bekräftar lämpligheten hos respektive produkt för marin utrustning. Förutsättningen är att produkten godkänns i en fördefinierad brandprovning (EG-typkontroll → Modul B) samt regelbunden övervakning av kvalitetssäkringsförfaranden på produktionsanläggningen av ett godkänt certifieringsorgan (→ Modul D). Bärare av ratten är IMO, International Maritime Organisation, en underorganisation till UNO.

LEED är ett amerikanskt byggnadscertifieringssystem som används internationellt. LEED är en akronym för Leadership in Energy and Environmental Design – Ledarskap inom energi- och miljödesign.  Klassningssystemet sätter standarder för ekologiskt och sociokulturellt effektiva byggnader.

Byggprodukter måste uppfylla vissa krav på VOC-halt och, efter den senaste ändringen av LEED-systemet, för inomhusluftkvalitet. Det finns även krav på ursprung och återvinningsandel för de material som används.

Environmental Product Declarations (EPDs) är dokument som verifierats av en oberoende tredjepart som tillhandahåller information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Dessutom innehåller de bland annat information om produktens utsläpp och brandbeteende. Symbolen tillhandahålls av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (Institutet för byggande och miljö)

EPD Logo

UZIN ÖKOLINE är en produktlinje med särskilt fokus på bra inomhusluftkvalitet. Produkter med denna logotyp har tilldelats två märken för låga utsläppsnivåer: EMICODE och Blå ängeln.

UZIN ÖKOLINE Logo

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor